Είναι απαραίτητο να γίνει σωστή διάγνωση. Βιαστική ή λανθασμένη διάγνωση οδηγεί σε αποτυχημένη θεραπεία. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο ασθενής και οδοντίατρος να διαθέσουν τον ανάλογο χρόνο και προσπάθεια. Η ποιότητα της διάγνωσης εξασφαλίζει την ποιότητα της θεραπείας.

Η έλλειψη οστού συνήθως οφείλεται σε οξείες φλεγμονές (αποστήματα) ή χρόνιες φλεγμονές (π.χ. περιοδοντίτιδα) των δοντιών.

Επίσης οφείλεται σε ανατομικές ιδιαιτερότητες, σε τραυματισμούς από ατυχήματα αλλά και ως συνέπεια των αναγκαίων χειρισμών εξαγωγής του πάσχοντος δοντιού.

Επιπλέον προκαλείται από πιθανή παρέλευση χρονικού διαστήματος από την εξαγωγή. Στους  τρεις μήνες παρατηρείται κατά μέσο όρο 30% οστική απώλεια (σε όγκο) ως συνέπεια της  μετεξακτικής επουλωτικής  διαδικασίας. Μετέπειτα, εφόσον το δόντι δεν αντικατασταθεί,    παρατηρείται συχνά οστικό έλλειμμα λόγω  ατροφίας.

Στην περίπτωση έλλειψης οστού, πρέπει να αντικαταστήσουμε την απώλεια είτε πριν είτε   συγχρόνως με την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων.

Επιπλέον, εκτός της οστικής απώλειας συχνότατα παρατηρείται απώλεια μαλακών ιστών (ούλων). Η έλλειψη ούλων μπορεί να είναι είτε ποιοτική είτε ποσοτική και προκαλείται από   αντίστοιχες αιτίες. Είναι εξίσου σημαντική για την μακροπρόθεσμη επιβίωση των  εμφυτευμάτων.

Οι ενέργειες με τις οποίες αποκαθιστούμε την έλλειψη σκληρών ιστών (οστό) είτε μαλακών ιστών (ούλα), ονομάζεται ιστική ανάπλαση ή ιστική αναγέννηση.

Το ιατρικό ιστορικό αναγνωρίζει πιθανή συμβολή κάποιας νόσου στην οδοντική κατάσταση του ασθενή. Επίσης καθορίζει πιθανές παραμέτρους ασφαλείας της θεραπείας σχετιζόμενες με κάποια νοσήματα ή φάρμακα του ασθενή.

Το οδοντικό ιστορικό μας δίνει πολύτιμες πληροφορίες για το άμεσο οδοντικό πρόβλημα του ασθενή.

Στη συνέχεια γίνεται εξέταση στο στόμα για το άμεσο πρόβλημα, αλλά και αναγνώριση άλλων παραμέτρων από τα δόντια και το υπόλοιπο στοματογναθικό σύστημα που σχετίζονται με αυτό.

Εάν χρειάζεται γίνεται ακτινογραφικός έλεγχος που αποκαλύπτει την κατάσταση των ριζών των δοντιών και του οστού. Ο έλεγχος αυτός μπορεί να γίνει εύκολα και γρήγορα στο ιατρείο μας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις που χρειάζεται τρισδιάστατη απεικόνιση, πρέπει να γίνει σε ειδικό ακτινολόγο οδοντική υπολογιστική (αξονική) τομογραφία.

Περιπτώσεις που χρήζουν σύνθετης αποκατάστασης μπορεί να απαιτήσουν φωτογραφίες, κατασκευή αντίγραφων μοντέλων των δοντιών και κατασκευή δοκιμαστικών αποκαταστάσεων.

Η μελέτη- αξιολόγηση όλων των πληροφοριών που συλλέγουμε οδηγούν στην εκπόνηση ενός ή περισσοτέρων σχεδίων θεραπείας, των οποίων οι παράμετροι αναλύονται και εξηγούνται στον ασθενή.

Πριν ξεκινήσει η θεραπεία διασφαλίζουμε ότι ο ασθενής έχει καταλάβει και αποδεχθεί πλήρως το σχέδιο θεραπείας. Επίσης διασφαλίζουμε ότι έχει αποδεχθεί το προσδοκώμενο αποτέλεσμα, ιδίως όταν χαρακτηρίζεται από κάποια σημαντικά μειονεκτήματα ή περιορισμούς. Σε χειρουργικά περιστατικά μπορεί να χρειάζεται μια απλή, τυπική έγγραφη συγκατάθεση του ασθενή κατά τα διεθνώς ισχύοντα στην επιστήμη της οδοντιατρικής.

Κάθε συνεδρία γίνεται ανώδυνα, με χρήση τοπικής οδοντιατρικής αναισθησίας εάν χρειάζεται. Εάν πρόκειται για χειρουργική διαδικασία ή όπου αλλού ενδείκνυται, δίνονται οι κατάλληλες οδηγίες.